Girls' Generation (SNSD)минусовка

You Think

исполнитель: Girls' Generation (SNSD)

слушать
Подождите
00:00 / 03:15
скачать
Подождите, идет обработка ...

Нэ сэнгаге мами апа
Памыль сэ?
Нига наль кокчжонхэ?
Wow чоым дынын еги

Хончжа качжин чакхан чок
На тэмэ нунмуль нанын чок
Ное модын s.n.s эссынэ
Номан санчо падын еги

Ими чжинаборин
Чживоборин щиган соге
Пуллочжутон my name хан тэн
Номуна панчжакётон нова на
Канчжикхарё хэтон
Хварёхэтон чуок та
Нонын пэто мотэро пэто
Чагапке пэто oh

You think ya real cool
Ya think ya real coo-o-ol
Ни сэнгакиль ппун
Boy you ain't coller than me
Nah

You think ya real cool
Ya think ya real coo-o-ol
Ни чакаги ккыт
Boy you ain't coller than me
Nah

(чоым дынын еги) hah yeah
Онысэ тто ури егиль дыльчо нэ
Сарамдыри ноль чжибчжунхаге
Иёнхэсо наль

Кащи дочин bad girl
Ттодыро тэнын голь
Чжоктани нун камачжуника
Тто соныль номо нон

Чжакку хырёчжинын
Нырёчжинын курымарэ
Ссотачжинын my rain соге
На холло камчо хыллин нунмульгва

Нэга падын санчо
Поран тыщи нонын та
Моду пэто кабёпке пэто
Усыпке пэто oh

You think ya real cool
Ya think ya real coo-o-ol
Ни сэнгакиль ппун
Boy you ain't coller than me
Nah

You think ya real cool
Ya think ya real coo-o-ol
Ни чакаги ккыт
Boy you ain't coller than me
Nah

Boy чжащин опсым back uh
Ичжэ васо вэ
Арёни наль бони ah мони
Чжэдэро марэ
What what what
Кирыль мот пё вэ?

Нига мотэро мак ссо нэрё ган
Кащип соги bad girl
Квэнчана мо кёльгукен
Та нэге return
Ттокттокхи чжом тыро нэга хан сонтэк
Хувэхаль мам тонын опсо go away

Он сэсани но
Ханаппунин чжольман альтон на аня
То пунмёнахан тап ноеге нан
Мичиге аккаун ёджаран голь
Because

You think ya real cool
Ya think ya real coo-o-ol
Ни сэнгакиль ппун
Boy you ain't coller than me
Nah

You think ya real cool
Ya think ya real coo-o-ol
Ни чакаги ккыт
Boy you ain't coller than me
Nah